Hồ sơ pháp lý

Giấy phép xử lý chất thải nguy hại số: 1-2-3.036.VX do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 24 tháng 09 năm 2019.

Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015.

Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015.

Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018.

Related Blog

Bắc Ninh: Nhà máy xử lý

Nhà máy xử lý rác thải

Điểm sáng về bảo vệ môi